รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 /รายละเอียด