รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  ต.ค.63 / รายละเอียด