รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท 1 ม.ค. - 20 มี.ค. 2561 / รายละเอียด