เกษตรกรจำหน่ายข้าว PDF Print E-mail
Written by administrator   
Monday, 14 November 2016 13:42

ด้วยสำนักงานสาธารสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับนโยบายจากรัฐบาล เรื่องสถานการณ์ราคาข้าวตกต่ำ เป็นเหตุให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประสบภาวะขาดทุน เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล ทางโรงพยาบาลจังหาร จึงได้มีการจัดซื้อข้าวสารโดยพิจารณาจัดซื้อจากเกษตรกรโดยตรง เพื่อให้เกษตรกรได้นำข้าวสารมาจำหน่ายแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตลอดจนญาติผู้ป่วย