บริการหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ PDF Print E-mail
Written by อรุณี   
Tuesday, 25 July 2017 17:44

จังหวัดร้อยเอ็ด ออกให้บริการหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ ร่วมกับโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเทศบาลตำบลปาฝา ร่วมออกหน่วยให้บริการสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันอังคารที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ ? ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ดด้านการจัดบริการทางการแพทย์ นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชนากร ศรีษะภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหาร นายแสงมณี มงคลชู สาธารณสุขอำเภอจังหาร และนายเชวง บุริวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปาฝา พร้อมด้วยแพทย์ ๗ คน ทันตแพทย์ ๙ คน เภสัชกร ๔ คน พยาบาล ๕๒ คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทันตบุคลากร ๗๔ คน และ อสม. รวมกว่า ๓๐๐ คน ออกให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรมและการแพทย์แผนไทย สรุปมีผู้มารับบริการทั้งสิ้น ๔๕๒ คน แพทย์ตรวจรักษา ๒๙๖ คน ตรวจตา ๙๕ คน ทันตกรรม ๙๙ คน กายภาพบำบัด ๓๖ คน บริการแพทย์แผนไทย ๗๕ คน บริการฝังเข็มรักษาโรค ๑๐ คน ให้สุขศึกษา ๔๕๒ คน ส่งต่อผู้ป่วยรักษาต่อ รพ.ในจังหวัด ๑๗ คน (รพช. ๖ คน ,รพ.ร้อยเอ็ด ๑๑ คน) ผู้ป่วยมารับบริการส่วนมากมาด้วยอาการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบกระดูกกล้ามเนื้อ ระบบทางเดินอาหาร และระบบผิวหนัง ตามลำดับ

ด้านการให้บริการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยนายแพทย์ไพบูลย์ เพ็ญสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ด้านพัฒนาศูนย์มะเร็ง พร้อมคณะทำงาน ได้ออกให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จำนวน ๒๒๓ คน ส่งต่อโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ๖ คน และตรวจอัลตร้าซาวด์เต้านม ๒๗ คน และให้สุขศึกษาการตรวจเต้านม ๒๑๕ ราย
Last Updated on Saturday, 02 September 2017 15:31