วิสัยทัศน์โรงพยาบาลจังหาร


บริการดี  มีมาตรฐาน  เน้นการมีส่วนร่วม  ทุกภาคส่วนพึงพอใจ  

ภายใต้ระบบสุขภาพพอเพียง