ข้อมูลทั่วไปของ CUP จังหาร


อำเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด

         อำเภอจังหารเดิมเป็นตำบลในเขตพื้นที่ปกครองของอำเภอเมืองร้อยเอ็ดห่างจากจังหวัดไปทางทิศเหนือตามถนนสายร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ ประมาณ 9 กิโลเมตร พิกัด    16?8?18?N 103?36?54?          ในปี พ.ศ.2532 ท้องที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดมีขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ 17  ตำบล 240  หมู่บ้าน ทำให้การบริการประชาชนไม่ทั่วถึงและเพื่อความสะดวกในการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจึงได้อนุมัติให้จัดตั้งตำบลจังหารขณะนั้นเป็นกิ่งอำเภอจังหาร และยกระดับเป็นอำเภอจังหารในปี พ.ศ. 2538   แบ่งการปกครองเป็น 8 ตำบล 110 หมู่บ้าน มีพื้นที่จำนวน 165.10  กิโลเมตร หรือประมาณ 103,187.50 ไร่ 
        ประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร (ข้อมูลเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556) รวมทั้งสิ้น  47,295คน  แยกเป็นชาย 23,348 คน หญิง 23,649 คน  จำนวนครัวเรือน 12,725  ครัวเรือนความหนาแน่นประชากรต่อพื้นที่284.66 คน/ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตอำเภอจังหาร
ทิศเหนือ             ติดต่อกับอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันออก       ติดต่อกับกิ่งอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้                ติดต่อกับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก        ติดต่อกับอำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา          
        อำเภอจังหาร เป็นตำบลในเขตพื้นที่การปกครองของอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือ ตามถนนสายร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์ ประมาณ 9 กิโลเมตร ในปี พ.ศ 2532 ท้องที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดมีขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ถึง 17 ตำบล 240 หมู่บ้าน ทำให้การบริการประชาชนไม่ทั่วถึง เพื่อความสะดวกทางการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจึงได้อนุมัติให้จัดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2532 โดยนำตำบลต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงมารวมเข้าเป็น 5 ตำบล ได้แก่ ต.จังหาร ต.ดงสิงห์ ต.ม่วงลาด ต.ดินดำ และ  ต.ปาฝา
       ต่อมาเดือนกรกฏาคม 2532 ได้แยกตำบลยางใหญ่ออกจากตำบลปาฝา และเดือนกรกฏาคม 2533 ได้แยกตำบลผักแว่นออกจากตำบลม่วงลาด วันที่ 7 กันยายน 2538 ได้มีพระราชกฤษฏีกา ยกรับจากกิ่งอำเภอ ให้เป็น "อำเภอ" ปัจจุบันแบ่งการปกครองเป็น 8 ตำบล 110 หมู่บ้าน
       คำว่า "จังหาร" เป็นภาษาท้องถิ่นมาจากคำว่า "จังหัน" แปลว่า อาหารเช้า มีตำนานเล่าว่าพระยาเชียงเหียนเจ้าเมืองเชียงเหียน (ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม) จะไปช่วยสร้างพระธาตุพนมที่จังหวัดนครพนม เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณนี้ได้แวะพักรับประทานอาหารเช้า (จังหัน) ที่บริเวณโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ในปัจจุบัน หมู่บ้านนี้จึงได้ชื่อว่า "จังหัน" คำว่าจังหันต่อมาได้แผลงกลายเป็น "จังหาร" ในที่สุด
      อำเภอจังหาร เป็นถิ่นกำเนิดของเจ้าคุณพระวิสุทธิญาณเถร (พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย) วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ที่สำคัญของอำเภอจังหาร


พื้นที่รับผิดชอบ  
      จำนวน  8 ตำบล 110 หมู่บ้าน  จำนวนครัวเรือน 12,725  ครัวเรือน  ความหนาแน่นประชากรต่อพื้นที่ 284.66 คน/ตารางกิโลเมตร โดยทั้ง ๘ ตำบลสามารถแยกเป็นรายตำบลได้ดังนี้

ชื่อตำบล

จำนวนหมู่บ้าน

ชื่อสถานบริการสาธารณสุข

ดินดำ

17 หมู่บ้าน

รพ.สต.พยอม ,รพ.สต.ดินดำ

ปาฝา

12 หมู่บ้าน

รพ.สต.ปาฝา

ม่วงลาด

12 หมู่บ้าน      

รพ.สต.ม่วงลาด

จังหาร

19 หมู่บ้าน       

รพ.จังหาร

ดงสิงห์      

18 หมู่บ้าน       

รพ.สต.กอกแก้ว,รพ.สต.เปลือยตาล

ยางใหญ่    

10 หมู่บ้าน        

รพ.สต.ยางใหญ่

ผักแว่น     

13 หมู่บ้าน        

รพ.สต.บ้านบาก,รพ.สต.บ้านอนามัย

แสนชาติ     

9 หมู่บ้าน        

รพ.สต.แซงแหลม

ประชากร  ที่รับผิดชอบ  
(ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลการลงทะเบียนของ สปสช. ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556) จำนวน 49,354คน

สิทธิตามหลักประกันสุขภาพ

จำนวน

ร้อยละ

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

2,605

5.28

ประกันสังคม

7,563

15.32

บัตรทอง

34,305

69.50

อื่นๆ ( ข้าราชการ+ทหารผ่านศึก)

4,806

9.73

สิทธิว่าง   

75

0.15

รวมทั้งหมด             

49,354

99.89

ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ และแหล่งน้ำธรรมชาติ
       โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย  มีอากาศร้อนจัดและแห้งแล้งในฤดูร้อนและมีอากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว อุณหภูมิสูงสุด  39.5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุด  12 องศาเซลเซียส  แหล่งน้ำที่สำคัญตามธรรมชาติได้แก่ แม่น้ำชี
สภาพทางเศรษฐกิจ
        อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักที่สำคัญ  โดยมีข้าวเป็นพืชเกษตรกรรมที่ปลูกมากที่สุด รองลงมาคือ ถั่วลิสงและมันสำปะหลัง
โรงเรียนและศาสนสถาน

1. มีโรงเรียนทั้งหมด

จำนวน

32   แห่ง

1.1 โรงเรียนระดับประถมศึกษา 

จำนวน

30    แห่ง

1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา

จำนวน 

2     แห่ง

2. มีศูนย์เด็กเล็ก

จำนวน

16   แห่ง

3. วัดทั้งหมด

จำนวน

63   แห่ง

ด้านสาธารณสุข
1. โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง                   1    แห่ง
2.  สำนักงานสาธารณสุข                           1    แห่ง
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล      10  แห่ง
4. PCU ในโรงพยาบาล                              1    แห่ง
5.  คลินิกแพทย์                                            2    แห่ง

บุคลากรสาธารณสุขอัตรากำลังบุคลากรต่อจำนวนประชากร

ประเภทบุคลากร

จำนวนบุคลากร

สัดส่วนต่อประชากร

แพทย์

3

1:16,135

ทันตแพทย์

2

1:17,153

เภสัชกร

4

1:8,576

เทคนิคการแพทย์

3

1:11,435

พยาบาลวิชาชีพ

50

1:686

นักกายภาพบำบัด

1

1:11,435

แพทย์แผนไทยประยุกต์

1

1:11,435

นักรังสีการแพทย์

1

1:11,435

นักวิชาการสาธารณสุข

17

1:2,018

นักเวชระเบียน

2

1:17,153

นักโภชนาการ

1

1:11,435

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

2

1:17,153

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

5

1:6,861

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

8

1:4,288

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

1

1:11,435

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

1

1:11,435

เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน

2

1:17,153

เจ้าหน้าที่สถิติ

2

1:17,153

เจ้าพนักงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

1

1:11,435

พนักงานหมอนวด

12

1:2,859

ประชากรรวม   49,354 คน

ประชากร UC จำนวน 46,637 คน

ชาย : 23,513 คน

หญิง : 23,791 คน

  อัตราส่วน ชายต่อหญิง เท่ากับ 1 : 1.05 

ข้อมูลจาก ;   ฐานข้อมูล Data center  สสจ.ร้อยเอ็ด        ข้อมูล ณ วันที่  1  ตุลาคม  2556