การก่อตั้ง การขยายตัวและเติบโตของโรงพยาบาล

            โรงพยาบาลจังหารก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2536 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 45 ไร่ ณ เลขที่ 159   หมู่ 3 ถนนเมืองพระ  ตำบลจังหาร  อำเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยเริ่มแรกเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียงจากนั้นได้ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง  ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน หรือผู้ได้รับบริการในเขตอำเภอจังหาร และอำเภอใกล้เคียง ได้แก่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

            โรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนจากประชาชนผู้มี จิตเมตตาและองค์กรเอกชน  เช่น วัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์บางส่วนได้รับการสนับสนุนจาก หลวงพ่อสมชาย ฐิตวิริโย

            ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดร้อยเอ็ด  ห่างจากตัวจังหวัด 8.85 กิโลเมตร   ด้านการคมนาคมสะดวกเป็นทางลาดยาง  มีรถโดยสารประจำทางผ่าน คือ รถประจำทางร้อยเอ็ด ? กาฬสินธุ์

ทิศเหนือ                 ติดต่อกับอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ทิศตะวันออก         ติดต่อกับกิ่งอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

ทิศใต้                      ติดต่อกับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ทิศตะวันตก           ติดต่อกับอำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม


พื้นที่รับผิดชอบ

สถานีอนามัย 10 แห่ง เทศบาล 3 แห่ง, อบต. 5 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 30 แห่ง มัธยมศึกษา 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25 แห่ง