แผนยุทธศาสตร์ PDF Print E-mail
Written by ศุภชัย สีลาดเลา   
Friday, 20 March 2015 22:12

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ปี  ๒๕๕๗-๒๕๖๐

วิสัยทัศน์ ปี ๒๕๖๐ (Vision)       ?ประชาชนชาวร้อยเอ็ดสุขภาพดี  ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง?
     หมายถึง ประชาชนร้อยเอ็ดมีสุขภาพดี ภายใต้วิถีชุมชน โดยการมีส่วนร่วมและการพึ่งตนเองในการดูแลสุขภาพ
ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการสร้างสุขภาพและการบริหารจัดการสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)
1.กำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบการบริการสุขภาพ
2.พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม
3.พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่าย
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
1.อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่า 80 ปี 
2.อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 72 ปี

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยมีสุขภาพดีมีสุขภาพดี ได้รับบริการตามเกณฑ์
2.พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม และระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ
3.พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่าย
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อสนับสนุนบริการ 5.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ มีความสุขในการทำงาน

เป้าประสงค์
1.ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดีมีสุขภาพดี
       1.1 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)
       1.2 กลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14  ปี)
       1.3 กลุ่มวัยรุ่น (15-21 ปี)
       1.4 กลุ่มเด็กและวัยทำงาน (15-59 ปี)
       1.5 กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และกลุ่มคนพิการ
2.โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญลดลง
3.เครือข่ายบริการทุกระดับได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
4.เครือข่ายบริการสุขภาพทุกระดับจัดบริการที่มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงบริการแบบไร้รอยต่อตามแนวทาง Service plan
5.เครือข่ายสุขภาพมีความเข้มแข็ง
6.กลไกการจัดการลดโรคและปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่มีความเข้มแข็ง
7.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
8.บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
9.มีระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

Last Updated on Friday, 20 March 2015 22:36