foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

000823797
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
สถิติรวม
257
765
3710
817998
7824
12212
823797

Your IP: 3.235.172.123
2024-04-19 22:10

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีะจำปี (ที่ผ่านมา) 

        1) บันทึกข้อความรายงานผู้รับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน / รายละเอียด

       2) รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ    ตามข้อ 2) องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย

(1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง

(2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

(3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ และ

(4) แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนจัดซื้อจัดจ้างอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 / รายละเอียด  

        3) แบบฟอร์มการแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสาเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หน่วยงาน / รายละเอียด                  

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง / รายละเอียด   

     1) บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  / รายละเอียด

     2) ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ  / รายละเอียด

  3) กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้าง ที่ต้องประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง / รายละเอียด  

        - หนังสือรายงานผู้บริหารทราบ  / รายละเอียด

        - แผนจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2563 / รายละเอีย

        - หนังสือเผยแพร่ต่อสาธารณะ  / รายละเอียด

        3.3. มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้อื่นยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี / รายละเอียด   

 1.หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ภายถ่ายหน้าจอ) จำนวน 2 โครงการ  วงเงิน 5,000  และวงเงินสูงสุด/รายละเอียด

 2.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 0405.4/ว.322 ลงวันที่  24 สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement:e-GP) ระบุ ข้อ 2 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องในระบบ  ข้อ 2.2 การจัดซื้อจ้าง ข้อ 2.2.1 กรณีราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น  วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 5,000 บาท / รายละเอียด                       

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ   

         1) บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ / รายละเอียด

         2) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

                - สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 62 / รายละเอียด

                - สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 62 / รายละเอียด

       - สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 62 / รายละเอียด

       - สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 63 / รายละเอียด

       - สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63 / รายละเอียด

         3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น / รายละเอียด

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร / รายละเอียด

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ / รายละเอียด

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ / รายละเอียด

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน / รายละเอียด

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน / รายละเอียด

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี / รายละเอียด

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) / รายละเอียด

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี / รายละเอียด

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ

      เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ / รายละเอียด

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

      และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ / รายละเอียด

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน / รายละเอียด

     1) บันทึกข้อความ ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น 

       2) ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 

       3) ภาพถ่ายประกอบ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

      4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site 

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

      1) คำสั่งผู้รับผิดชอบ / รายละเอียด

      2) กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ที่ต้องมีรายละเอียด ตามข้อ 2) หรือมากกว่าที่คู่มือฯ กำหนด / รายละเอียด

  3) หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม / รายละเอียด

      4) คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติชอบ ที่ปรากฏหน่วยงานผู้รับผิดชอบ / รายละเอียด

    5) แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงานทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน และภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน (ถ้ามี) / รายละเอียด

      6) หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน / รายละเอียด

      7) ระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ (ถ้ามี) / รายละเอียด

    8) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบการประเมินคือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน / รายละเอียด

     9) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น / รายละเอียด

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน / รายละเอียด

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน / รายละเอียด

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายาม

      ที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ / รายละเอียด

       1) หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใสโดยมีรายละเอียด / รายละเอียด

               2) หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น / รายละเอียด

               3) หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส / รายละเอียด

            4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น / รายละเอียด

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน / รายละเอียด

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก 

      หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน / รายละเอียด

EB 22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์

      ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ / รายละเอียด

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง / รายละเอียด

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง / รายละเอียด

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

      / รายละเอียด

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ / รายละเอียด