foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

000823779
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
สถิติรวม
239
765
3692
817998
7806
12212
823779

Your IP: 3.235.172.123
2024-04-19 21:56

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีะจำปี (ที่ผ่านมา) / รายละเอียด                                  

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง / รายละเอียด   

     1) บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

          2) ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ

     3) กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดชื้อจัดจ้าง ที่ต้องประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการการกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

     - แผนจัดซื้องบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะลงทุน ในส่วนร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2562

     - แผนจักซื้อเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2562

     - แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ ประจำปี 2562

     - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน 

        3.3. มีการป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้อื่นยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี / รายละเอียด                             

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ / รายละเอียด   

    - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561

    - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

    - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561

    - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนมกราคม พ.ศ.2562

    - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

    - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562

    - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนเมษายน พ.ศ.2562

    - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร / รายละเอียด

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ / รายละเอียด

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ / รายละเอียด

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน / รายละเอียด

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน / รายละเอียด

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี / รายละเอียด

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) / รายละเอียด

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี / รายละเอียด

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ

      เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ / รายละเอียด

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

      และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ / รายละเอียด

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

     1) บันทึกข้อความ ลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

       2) ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

       3) ภาพถ่ายประกอบ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

   4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site           

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

   1) คำสั่งผู้รับผิดชอบ

      2) กรอบแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ที่ต้องมีรายละเอียด ตามข้อ 2) หรือมากกว่าที่คู่มือฯ กำหนด

      3) หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม

      4) คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติชอบ ที่ปรากฏหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

    5) แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงานทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน และภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน (ถ้ามี)

      6) หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน

      7) ระบบการตอบสนองให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ (ถ้ามี)

    8) บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบการประเมินคือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

     9) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน / รายละเอียด

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน / รายละเอียด

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายาม

      ที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ 

       1) หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และการบริหารงานที่โปร่งใสโดยมีรายละเอียด

               2) หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

               3) หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส

            4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน / รายละเอียด

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก 

      หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน / รายละเอียด

EB 22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์

      ทับซ้อนจิตพอเพียงต้านทุจริต แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

        1) หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุดการกระบวนการ) ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

        2) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน กรณีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะต้องนำเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ความรับผิดชอบเข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนาด้วย

          3) ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

      4) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง / รายละเอียด

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง / รายละเอียด

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

      / รายละเอียด

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ / รายละเอียด