foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

000887088
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
สถิติรวม
15
283
3324
876854
15525
21283
887088

Your IP: 3.235.182.206
2024-07-19 01:59

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลจังหารได้มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนงาน/โครงการด้านสุขภาพตำบลจังหารปี 2562  เพื่อหาประเด็นปัญหาด้านสุขภาพในปีที่ผ่านมาของตำบลจังหาร และหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญ ในปี 2562 / เพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. โรงพยาบาลจังหาร ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบงานทรัพยากรบุคคล ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจังหาร เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บฐานข้อมูล และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนางาน / ภาพกิจกรรม

              เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายประวุฒิ ละครราช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน ของสำนักสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นิเทศติดตามงานประจำปีงบประมาณ 2562 ที่เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอจังหาร ณ ห้องประชุมสมานฉันท์โรงพยาบาลจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายแพทย์ชนากร ศีรษะภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหาร และนายแสงมณี มงคลชู สาธารณสุขอำเภอจังหาร และคณะรับการนิเทศงานในครั้งนี้ซึ่งการนิเทศติดตามงานเป็นอำเภอที่ 10 รอบที่ 1 ในปีงบประมาณ 2562

           โดยติดตามงานตามตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข 38 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดในการติดตามกำกับงาน อีก 25 ตัวชี้วัด ในช่วงบ่ายคณะติดตาม นิเทศได้ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพยอม ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด / รูปเพิ่มเติม    

  

          เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลจังหาร ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้เป็นสถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน และเอื้อประโยชน์ต่อผู้มารับบริการ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหาร (นายแพทย์ชนากร ศีรษะภูมิ) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมชื่นชมและเป็นกำลังใจ

 

     โรงพยาบาลจังหาร ร่วมกับเทศบาลดงสิงห์ ได้จัดให้มีการอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ให้แก่ทีมอาสาฉุกเฉินการแพทย์ของเทศบาลดงสิงห์ จำนวน 20 คน โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลดงสิงห์ อบรมในระหว่างวันที่ 8-12 ต.ค. 61 รวม 5วัน นับเป็นทีมอาสาฉุกเฉินการแพทย์ระดับตำบล ทีมแรกที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรของสำนักงานการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร CUP จังหาร


นพ.ชนากร  ศีรษะภูมิ
ประธาน CUP จังหาร

 


นายประชาญ  เจริญถนอม
รองประธาน CUP จังหาร